Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

Toepasselijke bepalingen

1 Nederlands recht is van toepassing.

2 De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover de AVED daarvan afwijken.

3 De AVED zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

Kwaliteit

Max Warmte verplicht zich een product af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt. Het product beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst en verstrekte informatie mocht verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de klant recht op retournering respectievelijk vervanging.

Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan de klant zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan Max Warmte daarbij tussen de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door het product namens en voor risico van de klant te sturen naar de fabrikant of importeur.

Eigendomsvoorbehoud

Max Warmte blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Betaling

Max Warmte hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien wij bij onze kredietverzekeraar geen krediet op een klant kunnen verkrijgen dan dient er vooruit betaald te worden.

Termijnen

De klant wordt via email op de hoogte gesteld van eventuele vertragingen in de levering van de door hem bestelde artikelen. Het is de verantwoording van de klant om bij bestelling een geldig email adres op te geven en zijn email regelmatig te controleren op nieuwe statusberichten. Verder kan de klant de status van zijn bestelling controleren op de website mits de klant zich heeft laten registreren.

Klachten

Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Dit kan ook door middel van een email. In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Overmacht

Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van de ondernemer aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden. Alle schade die de klant ondervindt doordat bestellingen niet tijdig worden geleverd komen niet in aanmerking voor vergoeding indien sprake is van overmacht. De koopovereenkomst die is aangegaan blijft in betreffende situatie van kracht.

Schadevergoeding

De door de klant geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten van de ondernemer wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de koop. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7:21 BW wordt uitgesloten. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan 12 maanden na aflevering van het verkochte aan het licht treedt. Schade als gevolg van – al dan niet in verband met het verkochte – verrichte (reparatie-installatie-) werkzaamheden komt niet voor vergoeding in aanmerking.